гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org

Понеделник, 06 Декември 2021 11:15


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми учители, ученици и родители,

 

   Уведомяваме Ви, че от 07.12.2021г. (вторник) в НЕГ „Гьоте“ се възстановява присъственото обучение при осигурена здравословна среда за всички ученици, които са подали декларации за безплатно тестване в училище с неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка за доказване на COVID-19 или притежават документ за преболедуване, ваксиниране, наличие на антитела (т.н. Зелен сертификат).

   Тестването на учениците ще се извършва в училище, веднъж седмично, в началото на първия учебен ден на седмицата, в класната стая на съответната паралелка. Ученик, който отсъства в деня на изследването, ще бъде тестван в деня, в който идва присъствено на училище.

     Всички ученици, които не са подали декларации за съгласие за тестване и не притежават т.н. Зелен сертификат, ще се обучават в електронна среда (ОРЕС) в платформа Teams до промяна на обстоятелствата и/или до второ нареждане, като за тази цел не е нужно да подават заявление за ОРЕС.

     Всички ученици и учители, които имат първи часове да бъдат в сградата на училището в 7:30ч. Ще бъде извършен инструктаж за безопасна работа с щадящите тестове.

 

От ръководството

 
Четвъртък, 02 Декември 2021 10:33


Заповед за преминаване към присъствено обучение от 2.12.2021г.  на ротационен принцип

zapoved 2 12 01 zapoved 2 12 02

 
Четвъртък, 25 Ноември 2021 07:54


Резултати от областен кръг на многоезично състезание

 Протокол за резултатите от областен кръг на многоезично състезание , проведено на 16.10.2021г.

 
Понеделник, 11 Октомври 2021 20:31


Заповед на Директора

zapoved maski

 
Понеделник, 09 Август 2021 13:55

 
Съобщение

Уважаеми дами и господа, всички деца записани в първи и осми клас на държавни и общински училища имат право на еднократна финансова помощ за покриване на първоначалните разходи свързани с образованието им. Повече за отпускането на тази помощ може да прочетете тук

 
Вторник, 23 Февруари 2021 16:29

 


Преминаване на ученик в обучение  в електронна среда от разстояние

(ОЕСР)


Информация на основание чл. 12 и във връзка с чл.115а (Нов - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) от Закона за предучилищното и училищното образование
Преминаването на отделен ученик в ОРЕС по негов избор / избор на родител е възможно:
  1. До 30 учебни дни - по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства.
  2. Над 30 учебни дни - при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, до края на извънредната епидемична обстановка (през учебната 2020 - 2021 г. обучението може да се извършва независимо дали е обявена извънредна епидемична обстановка) в следните случаи: 2.1. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му; 2.2. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес; 2.3. По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.
Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. В НЕГ "Гьоте"  то се осъществява в синхронен в електронната платформа Google Classroom. Седмичното разписание на часовете остава непроменено.По посочените учебни предмети, изучавани в ОЕСР, на ученика се поставят оценки. Пишат му се отсъствия, когато не се включва в часа. Отразяват се бележки относно поведението му в Школо.  
Необходимите документи можете да намерите в секция Документи- Други документи-  Заявление и Декларция за ОЕСР
 
Неделя, 25 Октомври 2020 10:44


Прилагане на бърз комбиниран тест за COVID-19 в учебни и детски заведения

Правила за прилагане на бърз комбиниран тест за COVID-19 в учебни и детски заведения