гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org

 

Немска езикова гимназия „Гьоте”– Бургас

 

  

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

в помощ на записване на ученици в НЕГ „Гьоте“

 

след VІІ клас за учебната 2020/2021 година 

Условията и редът за приемане на ученици след завършено основно образование се извършва при спазване изискванията на Наредба No 10 / 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, заповед No РД09-2152/ 27.08.2019г. на Министъра на образованието и науката  и заповед на Началник РУО – Бургас.

 

За определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването. 

 

Балът за класиране на учениците след завършено основно образование се формира като сбор от следните елементи: 

 

1.УДВОЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА /БРОЙ ТОЧКИ/ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И УДВОЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МА ТЕМА ТИКА 

2. ОЦЕНКИТЕ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ по предметите БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА и МАТЕМАТИКА, изучавани в РАЗДЕЛ А от учебния план в VII клас, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците. 

 

КЛАСИРАНЕТО Е ЦЕНТРАЛНО ЗА УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА И СЕ ИЗВЪРШВА ОТ РУО; ТО СЕ ПРОВЕЖДА НА ТРИ ЕТАПА ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СРОКОВЕ. 

Втори и трети етап на класиране приключват със записване на приетите ученици и обявяване на незаетите места в училището и в РУО. 

Приемането на ученици и допълване на утвърдените паралелки до максималния брой ученици, се организира от училището, за което директорът създава комисия за класирането им по определени критерии съобразно вида на образованието и на спецификите на обучението. 

Директорът определя комисия, която подрежда кандидатите по реда на чл.59, Резултатите от попълването на местата се обявяват в училището и в РУО в срок, определен от директора. 

 За повече информация - сайта на РУО БУРГАС

 

 

І. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ ЕТАП:

1.Заявление-справка до Директора – формуляр на гимназията- може да бъде свалено от тук

2.Свидетелство за основно образование за завършен VII клас – оригинал.

3.Служебна бележка за оценките на ученика от приемните изпити след завършен VII клас – оригинал

4.Медицинска документация от старото училище /пълен имунизационен статус по дати, талон за проведени профилактични прегледи и талон за здравословно състояние от личен лекар/.

5.Формуляри на гимназията.

  

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРО КЛАСИРАНЕ:

 

 Заявление до Председателя на Областната комисия към РУО.

 

ІІІ. ДАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ:

 

Записване на класирани на:

Дата

Час

Място

І-ви етап

 14.07 - 16.07.2020г.

8.00ч. – 18.30ч.

стая № 116

ІІ-ри етап

 21.07 - 22.07.2020г.

8.00ч. – 18.30ч.

стая № 116

ІІІ-ти етап

30.07.2020г.

8.00ч. – 18.30ч.

стая № 116