гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail: info-200237@edu.mon.bg

3.jpg

SAT изпитен център

Превенция на насилието

Обществен съвет

Бюлетин


DSD изпит

 

1.Цел на сертификата

 

Немска езикова диплома – второ ниво на Конференцията на културните министри на ФРГ (KMK) е централизиран изпит, който се провежда само в утвърдени DSD училища в чужбина. DSD II съответства на ниво В2/С1 от Общоевропейската езикова рамка, удостоверява знания по немски език, нужни за следване в Германия и дава предимство при кандидатстване за работа.

Доводи за DSD

•удостоверява знания по немски език, нужни за следване във ВУЗ в Германия/Австрия

•DSD има в Германия и по света много високо признание

•служи и за пример като единствен и отговорен държавен писмен изпит в чужбина

•предлага се напълно безплатно

•валидност за  цял живот

•дава предимство при кандидатстване за работа

•формира ключови умения за по-добра професионална реализация и кариерно развитие

 

 

2.Времеви график - изпитът се провежда,  когато учениците са XII клас в гимназията

 

Писменият изпит се провежда  в края на месец ноември/началото на декември 

Устният изпит се провежда  в началото на месец декември по предварителен график за всеки ученик

 

3. Обучение

DSD - обучението е същевременно педагогически инструмент за модерно преподаване на немски като чужд език.

Целенасочена подготовка по компонентите на DSD- изпита започва в часовете по немски език в  11 клас. 

Тя включва разработка на проектни теми, гледане на документални филми  и публицистични предавания по актуални социални и политически теми,четене на автентични, актуални статии по значими за обществото въпроси.

Целта е учениците да изградят умения за търсене и събиране на информация, компетентно боравене с информационни източници, за да могат на базата на събраните факти да изградят своята позиция, да я защитават и аргументират, да оборват чуждо мнение.

Тренират се умения за самостоятелна работа и за работа в екип,  за индивидуална и групова презентация на проект.  

 

 

4.Формат на изпита

 

Изпитът се състои от четири компонента:четене с разбиране ,слушане с разбиране, писмено общуване и устно общуване

Писменият изпит е с продължителност 4 часа и се провежда в края на месец ноември/началото на декември. Състои се от следните компоненти

1. четене с разбиране - 75 мин.

2. слушане с разбиране -40 мин.

3.писане - текстова продукция по актуален проблем- 120 мин.

 

Устният изпит е с продължителност 20 минути.

Състои от две части - създаване на кратно устно изложение по  опорни точки и презентация по предварително подготвена проектна  тема, както и дискусия с изпитната комисия