8018 Burgas; WK Zornitsa; Tel. Sekretariat: 00359 56 86 29 46

Документи
There are no translations available.

 


 Преминаване към обучение в електронна среда -28.10.2020 

Заповед - преминаване към обучение в електронна среда -28.10.2020г

 
There are no translations available.

 


График на учебните часове за 2022/2023г.

 

 
There are no translations available.


Правилник за устройството и дейността на Немска езикова гимназия "Гьоте" за 2020/2021 учебна годинa

Правилник  - 2020 -2021 година

 

 
There are no translations available.


Прилагане на бърз комбиниран тест за COVID-19 в учебни и детски заведения

Правила за прилагане на бърз комбиниран тест за COVID-19 в учебни и детски заведения

 
There are no translations available.


Освобождаване от часовете по физическо възпитание и спорт

Наредба за освобождаване на учениците от часовете по ФВИС

 

 
There are no translations available.


Документи за стипендии 2021/2022г

 

Заявление за получаване на стипендия по успех- 2 срок

Заявление за получаване на стипендия по успех във връзка с чл. 7 ал.2 от ПМС( за учениците с право на 50% от стипендията за постигнати образователни резултати, като втора стипендия)- 2 срок

Заявление за получаване на стипендия от ученици с трайни увреждания- 2 срок

Заявление за получаване на стипендия по доход- 2 срок

Заявление за получаване на стипендия от ученици без родители/с един родител- 2 срок

Постановление № 328 на МС от 21.12.2017г.  за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

Критерии за отпускане на стипендии  за  II-ри учебен срок на учебната 2021/2022 год.

 

 

 

 

 

 
Изпити за промяна на оценката
There are no translations available.

Изпити за промяна на оценката

Чл. 36. (1) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2020 г., в сила от учебната 2020 - 2021 г.) Изпитите за промяна на окончателна оценка при завършване на първия или втория гимназиален етап се провеждат след приключване на учебните занятия съответно за Х клас или за ХII клас.
 
(2) Изпитът за промяна на окончателната оценка по учебен предмет или модул се полага върху учебното съдържание, включено в учебните програми по съответния учебен предмет или модул за съответните класове от етапа.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2020 г., в сила от учебната 2020 - 2021 г.) За полагането на изпит за промяна на окончателната оценка ученикът подава заявление до директора на училището, с което се отказва от окончателната си оценка, формирана по реда на чл. 29, съответно на чл. 30.
(4) Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на окончателната оценка.
(5) Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на окончателната оценка по не повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите учебни часове, а в спортните училища - и във факултативните часове по учебен предмет от специализирана подготовка.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2020 г., в сила от учебната 2020 - 2021 г.) За промяната на окончателната оценка по учебен предмет, който се изучава само в един клас първия или съответно втория гимназиален етап, се допуска само изпит за промяна на годишната оценка.
 
There are no translations available.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

 

ГОДИНИ

ОЦЕНКА

ОБЩ ХОРАРУИМ

в часове

 1. 1.БЕЛ

VIII, IX, X

0,01

360

 1. 2.Немски език

VIII, IX, X

 

864

 1. 3.Немски +

IX, X

 

126

 1. 4.Английски език

IX, X

 

144

 1. 5.Математика

VIII, IX, X

 

288

 1. 6.Информационни технологии

VIII, IX, X

 

90

 1. 7.История и цивилизации

IX, X

 

270

 1. 8.География и икономика

IX, X

 

162

 1. 9.Философия

VIII, IX, X

 

144

 1. 10.Биология и ЗОО

IX, X

 

162

 1. 11.Физика и астрономия

IX, X

 

162

 1. 12.Химия и ООС

IX, X

 

162

 1. 13.Музика

VIII, IX, X

 

54

 1. 14.Изобразително изкуство

VIII, IX, X

 

54

 1. 15.ФВС

VIII, IX, X

 

216

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

 

 

 

 1. 16.Немски език

IX, X

 

162

 1. 17.Английски език

X

 

36

 1. 18.Математика

VIII, X

 

72

 1. 19.Информационни технологии

VIII, X

 

54

ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

 

 

 

   20.Музика

VIII

Без оценка

18

21.Изобразително изкуство

VIII

Без оценка

18

22.Английски език

 

IX

 

Без оценка

36

 

 

 

 
«StartZurück12WeiterEnde»

Seite 1 von 2