8018 Burgas; WK Zornitsa; Tel. Sekretariat: 00359 56 86 29 46

3.jpg

Über uns

8018 Burgas

WK Zornitsa

Tel. Sekretariat: 00359 56 86 29 46

102 Direktorin
103 Stellvertretende Direktorin
104 Sekretärin
105 Programmiererin
106 Schulpsychologin
107 Buchhalterin

E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

 

 
There are no translations available.

Открита е телефонна линия към Министерство на здравеопазването при въпроси,

свързани с коронавируса (COVID-19): 02 807 87 57 

от понеделник до петък от 08:30 часа до 17:00 часа.


Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна


Актуална информация от СЗО за местата с разпространение на коронавирус:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ 

 

Препоръки и насоки от СЗО за предприемане на предпазни мерки:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

https://www.epi-win.com/ 

Уважаеми ученици, родители и колеги,

бъдете отговорни към своето здраве

и здравето на околните!


Как да предпазим себе си и околните от Covid19? ТУК

 


 

cov1

cov2

 

 
There are no translations available.


Процедура  за преминаване в самост. форма

Процедура  за преминаване в самостоятелна форм на обучение

 

 
There are no translations available.

 


НЕГ „Гьоте“ обявява следния план - прием за учебната 2024/2025 година:

 

priem

 • 5 паралелки по 26 ученици с профил "Чужди езици" и профилиращи предмети Немски език и Английски език

  - балообразуващи предмети - български език и литература, и математика;

  - форма на обучение - дневна;

  - срок на обучение - 5 години;

 • 1 паралелка - 26 ученици  с профил "Математически" и профилиращи предмети Математика и Информатика

  - интензивно изучаване на немски език;

  - балообразуващи предмети - български език и литература, и математика;

  - форма на обучение - дневна;

  - срок на обучение - 5 години;

Балообразуване за профил "Чужди езици"и профил "Математически":

 

удвоените точки от НВО по БЕЛ

+ удвоените точки от НВО по математика

+ оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование (в точки)

+ оценката по математика от свидетелството за основно образование (в точки)

*Скала за превръщане на оценките в точки, съгласно чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците:

отличен 6 се приравнява на 50 точки;

много добър 5 се приравнява на 39 точки;

добър 4 се приравнява на 26 точки;

среден 3 се приравнява на 15 точки.

 

Заповед №РД-06-238/15.04.2024 г. на МОН  за определяне на график на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием

График за дейностите

 

 
Montag, den 10. Juli 2023 um 15:49 Uhr
There are no translations available.

 


 

ПРИЕМ в VIII КЛАС:

 

Приемът в гимназията се  извършва съгл. Наредба № 10 / 1.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, раздел III Държавен план-прием на ученици в 8. клас по чл 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО

 

Класирането се извършва централизирано от РУО Бургас-град на четири етапа. Записването на приетите ученици се извършва в гимназията.

Балообразуване за прием в VIII клас в НЕГ „ Гьоте“:

 1. Удвоен резултат от националното външно оценяване по БЕЛ.
 2. Удвоен резултат от националното външно оценяване по МАТЕМАТИКА.
 3. Резултат по БЕЛ от свидетелството за основно образование приравнен в точки.
 4. Резултат по МАТЕМАТИКА от свидетелството за основно образование приравнен в точки.

 

Държавен план-прием в VIII клас за 2023/2024 година

 

1.Профил „Чужди езици“ с профилиращи предмети Немски език и Английски език 130 ученици - 5 паралелки по 26 ученици

 

2.Профил „Математически“ с профилиращи предмети Математика и Информатика 26 ученици - 1 паралелка

 

Необходими документи за записване на ученици приети след VII клас:

 1. Свидетелството за основно образование - ОРИГИНАЛ
 2. Заявление за записване - бланка на НЕГ „ Гьоте“:- предоставя се при записването или се изтегля.
 3. Формуляри за ученика - бланки на гимназията - предоставят се при записванет.
 4. Здравно-профилактична карта за новата учебна година (издава се от личния лекар)
 5. Всички имунизации по дати (издава се от личния лекар)


 

График на дейностите за прием 2023-2024 година

в съответствие със заповед РД09-4061/30.08.2022 г. изм. и доп. със заповед № РД09-891/24.04.2023 г., №РД09-4062/30.08.2022 г. и №РД09-4065/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката

 • до 12 юли 2023 г. - обявяване на списъците с приетите на първи етап
 • 13,14,17 юли 2023 г. - записване на приетите на първи етап на класиране или подаване на завления за участие във втори етап - 8.00 -18.00 ч.
 • до 19 юли 2023 г. - обявяване на списъците с приетите на втори етап
 • 20, 21, 24 юли 2023 г. - записване на приетите на втори етап на класиране - 8.00 -18.00 ч.
 • 25 юли 2023 г. - обявяване на незаетите места след втори етап на класиране
 • 26-27 юли 2023 г. подаване на документи за участие в трети етап на класиране
 •  до 31 юли 2023 г. - обявяване на списъците на приетите на трети етап на класиране
 • 1, 2 август 2023 г. - записване на учениците приети на трети етап - 8.30 -16.00 ч.
 • до 4 август 2023 г. -  обявяване на незаети места след трети етап;
 • 7 и 8 август 2023 г. - подаване на заявления за свободните места за четвърти етап;
 • 11-14 август 2023 г. - записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране -  8.30 -16.00 ч.

 

 
There are no translations available.


НЕГ „Гьоте“ обявява следния план - прием за учебната 2023/2024 година:

priem

 • 5 паралелки по 26 ученици с профил "Чужди езици" и профилиращи предмети Немски език и Английски език

  - балообразуващи предмети - български език и литература, и математика;

  - форма на обучение - дневна;

  - срок на обучение - 5 години;

 • 1 паралелка - 26 ученици  с профил "Математически" и профилиращи предмети Математика и Информатика

  - интензивно изучаване на немски език;

  - балообразуващи предмети - български език и литература, и математика;

  - форма на обучение - дневна;

  - срок на обучение - 5 години;

Балообразуване за профил "Чужди езици"и профил "Математически":

 

удвоените точки от НВО по БЕЛ

+ удвоените точки от НВО по математика

+ оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование (в точки)

+ оценката по математика от свидетелството за основно образование (в точки)

*Скала за превръщане на оценките в точки, съгласно чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците:

отличен 6 се приравнява на 50 точки;

много добър 5 се приравнява на 39 точки;

добър 4 се приравнява на 26 точки;

среден 3 се приравнява на 15 точки.

 

Заповед №РД-09-4061/30.08.2022 г. на МОН  за определяне на график на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием

Заповед № РД-06-268/ 10.04.2023 г. за утвърждаване на ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ за област Бургас за учебната 2023/2024 г.

 

 

 
There are no translations available.

Необходими стъпки за преместване при обявено свободно място:

 1. Родителят на ученика подава писмено заявление до директора на приемащото училище -може да бъде изтеглено от тук
 2. До три работни дни от получаване на заявлението, директорът на училището потвърждава пред родителя възможността за записването на ученика, уведомява писмено директора на училището, в което ученикът се е обучавал, и му предоставя копие на заявлението по т. 1.
 3. До пет работни дни от получаване на информацията по т. 1 директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика в първи и втори гимназиален етап.
 4. Директорът на приемащото училище до три работни дни определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива
 
There are no translations available.

 

Немска езикова гимназия „Гьоте”– Бургас

 

  

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

в помощ на записване на ученици в НЕГ „Гьоте“

 

след VІІ клас за учебната 2023/2024 година 

Условията и редът за приемане на ученици след завършено основно образование се извършва при спазване изискванията на Наредба No 10 / 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

 

За определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването. 

 

Балът за класиране на учениците след завършено основно образование се формира като сбор от следните елементи: 

 

1.УДВОЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА /БРОЙ ТОЧКИ/ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И УДВОЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МА ТЕМА ТИКА 

2. ОЦЕНКИТЕ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ по предметите БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА и МАТЕМАТИКА, изучавани в РАЗДЕЛ А от учебния план в VII клас, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците. 

 

КЛАСИРАНЕТО Е ЦЕНТРАЛНО ЗА УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА И СЕ ИЗВЪРШВА ОТ РУО; ТО СЕ ПРОВЕЖДА НА ТРИ ЕТАПА ПРИ СПАЗВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СРОКОВЕ. 

Втори и трети етап на класиране приключват със записване на приетите ученици и обявяване на незаетите места в училището и в РУО. 

Приемането на ученици и допълване на утвърдените паралелки до максималния брой ученици, се организира от училището, за което директорът създава комисия за класирането им по определени критерии съобразно вида на образованието и на спецификите на обучението. 

Директорът определя комисия, която подрежда кандидатите по реда на чл.59, Резултатите от попълването на местата се обявяват в училището и в РУО в срок, определен от директора. 

 За повече информация - сайта на РУО БУРГАС

 

 

І. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ ЕТАП:

1.Заявление-справка до Директора – формуляр на гимназията- може да бъде свалено от тук

2.Свидетелство за основно образование за завършен VII клас – оригинал.

3.Медицинска документация от старото училище /пълен имунизационен статус по дати, талон за проведени профилактични прегледи и талон за здравословно състояние от личен лекар/.

4.Формуляри на гимназията.

  

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРО КЛАСИРАНЕ:

 

 Заявление до Председателя на Областната комисия към РУО.

 

ІІІ. ДАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ:

 

Записване на класирани на:

Дата

Час

Място

І-ви етап

 13 - 17 юли 2023 г.

8.00ч. – 18.0ч.

стая № 114

ІІ-ри етап

 20- 24 юли 2023 г.

8.00ч. – 18.00ч.

стая № 114

ІІІ-ти етап

 01 - 02 август 2023 г.

8.00ч. – 18.00ч.

стая № 114

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«StartZurück12345WeiterEnde»

Seite 1 von 5